• ثبت نام دوره آموزشي شهريور 1397

سطح نوآموز: ثبت نام سطح نوآموز

 

ساير سطوح: ثبت نام آزمون تعيين سطح


توجه: فارسي آموزاني كه زبان فارسي را تا حدي بلد هستند، ابتدا بايد براي آزمون تعيين سطح اقدام نمايند.