• مدرسان مركز
نام و نام خانوادگی: الهام ارغواني

مدرک تحصیلی: كارشناسي ارشد آموزش زبان فارسي به غير فارسي زبانان

ايميل: arghavani2009@gmail.com

سوابق علمی و پژوهشی

نام و نام خانوادگی: شيما اسلامي فخر

مدرک تحصیلی: كارشناسي ارشد زبان‌شناسي همگاني

ايميل: golden.sky42@yahoo.com

سوابق علمی و پژوهشی

نام و نام خانوادگی: سهيلا ايزدي

مدرک تحصیلی: كارشناسي ارشد آموزش زبان فارسي به غير فارسي زبانان

ايميل: izadi2006@yahoo.com

سوابق علمی و پژوهشی

نام و نام خانوادگی: حميد آقايي

مدرک تحصیلی: دانشجوي دكتري زبان شناسي همگاني

ايميل: aghaei@yahoo.com

سوابق علمی و پژوهشی

نام و نام خانوادگی: الهام بابائي

مدرک تحصیلی: كارشناسي ارشد آموزش زبان فارسي به غير فارسي زبانان

ايميل: elham_b73@yahoo.com

سوابق علمی و پژوهشی

نام و نام خانوادگی: سجاد بدري

مدرک تحصیلی: كارشناسي ارشد آموزش زبان فارسي به غير فارسي زبانان

ايميل: badri.sajjad@gmail.com

سوابق علمی و پژوهشی

نام و نام خانوادگی: شهره سادات سجادي

مدرک تحصیلی: دانشجوي دكتري زبان شناسي همگاني

ايميل: sajjadi921@atu.ac.ir

سوابق علمی و پژوهشی

نام و نام خانوادگی: آزاده شكري

مدرک تحصیلی: كارشناسي ارشد آموزش زبان فارسي به غير فارسي زبانان

ايميل: shokri_azadeh@yahoo.com

سوابق علمی و پژوهشی

نام و نام خانوادگی: شيوا مجيدي

مدرک تحصیلی: كارشناسي ارشد آموزش زبان فارسي به غير فارسي زبانان

ايميل: sh.majidi.65@gmail.com

سوابق علمی و پژوهشی