مدرسان مرکز

نام و نام خانوادگی: الهام ارغوانی

مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان

ایمیل: arghavani2009@gmail.com

سوابق علمی و پژوهشی

نام و نام خانوادگی: شیما اسلامی فخر

مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد زبان‌شناسی همگانی

ایمیل: golden.sky42@yahoo.com

سوابق علمی و پژوهشی

نام و نام خانوادگی: سهیلا ایزدی

مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان

ایمیل: izadi2006@yahoo.com

سوابق علمی و پژوهشی

نام و نام خانوادگی: حمید آقایی

مدرک تحصیلی: دانشجوی دکتری زبان شناسی همگانی

ایمیل: aghaei@yahoo.com

سوابق علمی و پژوهشی

نام و نام خانوادگی: الهام بابائی

مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان

ایمیل: elham_b73@yahoo.com

سوابق علمی و پژوهشی

نام و نام خانوادگی: سجاد بدری

مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان

ایمیل: badri.sajjad@gmail.com

سوابق علمی و پژوهشی

نام و نام خانوادگی: شهره سادات سجادی

مدرک تحصیلی: دانشجوی دکتری زبان شناسی همگانی

ایمیل: sajjadi921@atu.ac.ir

سوابق علمی و پژوهشی

نام و نام خانوادگی: آزاده شکری

مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان

ایمیل: shokri_azadeh@yahoo.com

سوابق علمی و پژوهشی

نام و نام خانوادگی: شیوا مجیدی

مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان

ایمیل: sh.majidi.65@gmail.com

سوابق علمی و پژوهشی